Uwagi nad porozumieniem Polska-Ukraina. Beneficjent tylko jeden: Ukraina! Polska zaś ma płacić, wspierać i utrzymywać…

Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski / Fot. Twitter/KPRM

Po przeczytaniu całości porozumienia Polska – Ukraina, z dnia 8 lipca 2024 roku, liczącego 24 strony z podpisami premiera Donalda Tuska i Wołodymyra Zełenskiego nasuwa się jeden wniosek.

 To tematyczny przysłowiowy groch z kapustą , który nie spełnia żadnych norm tworzenia dokumentów międzynarodowych. Mimo to jednak nie można nazywać tego dokumentu „porozumieniem” a „umową międzynarodową”.

Z pobieżnej nawet analizy owego kuriozum wniosek nasuwa się jeden:

jest tylko jeden beneficjent tej umowy, który zgarnia całą pulę. To Ukraina!

Ba, wielokrotnie podkreślił to – może nie wprost – sam Zełenski. Podczas konferencji prasowej powiedział kilkukrotnie, że powiedział podczas „umowa podpisana przez Polskę i Ukrainę jest bezprecedensowa”.

Zastanawia też fakt, dlaczego na temat tego porozumienia, które jest w ujęciu prawa międzynarodowego umową, nie dyskutowano w polskim Sejmie?! Nawet tajnie i z dala od ciekawych oczu? W tym porozumieniu – umowie zawarto przecież (niedbale, ale jednak!) punkty, które na Polskę i nas Polaków nakładają mnóstwo zobowiązań i wielką odpowiedzialność, choćby wychodząc w sferze konfliktu Rosja – Ukraina z grona państw neutralnych i bezpośrednio nie zaangażowanych.

Ze strony beneficjenta umowy Ukrainy wspomina się tylko, że Polska będzie odbudowywała Ukrainę. Natomiast Polska ma płacić, wspierać i utrzymywać ukraińską armię, gospodarkę i obywateli!

Tutaj do wysłuchania program z 9 lipca 2024 (pasmo „4PRZEZ4”) z analizą owego porozumienia – umowy podpisanej przez Tuska i Zełenskiego 8 lipca 2024:

 

Ale ważne jest legislacyjne ABC i najświętsze dla rządu premiera Donalda Tuska „Konstytucja”.

Zgodnie z art. 87 ust.1 Konstytucji, do źródeł prawa powszechnie obowiązującego zaliczamy wyłącznie ratyfikowane umowy międzynarodowe, które po ich ogłoszeniu stanowią część krajowego porządku prawnego i są bezpośrednio stosowane, chyba że ich stosowanie wymaga uprzedniego wydania ustawy (art. 91 ust. 1). Art. 89 i 90 dokonują podziału tych umów na cztery rodzaje:

 • umowy przekazujące organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach, ratyfi kowane za zgodą wyrażoną w ustawie uchwalonej w postępowaniu szczególnym, o którym jest mowa w art. 90 ust. 2 bądź w referendum (art. 90 ust. 3),
 • umowy ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie uchwalonej w zwykłym postępowaniu legislacyjnym.
 • umowy międzynarodowe, które zaliczamy do źródeł prawa powszechnie obowiązującego, są umowy, do których ratyfikacji nie jest potrzebna zgoda wyrażona w ustawie.
 • umowy międzynarodowe, które nie podlegają ratyfikacji, bowiem nie mają charakteru powszechnie obowiązującego.

Zgodnie z art. 89 ust. 3 Konstytucji RP, „zasady oraz tryb zawierania, ratyfikowania i wypowiadania umów międzynarodowych określa ustawa.”

Nazwa tej ustawy brzmi „o umowach międzynarodowych” – stawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych, Dz.U. Nr 39, poz. 443.

Według art. 2 ust. 1 owej ustawy, za umowę międzynarodową uznaje się porozumienia pomiędzy Rzeczpospolitą

„a innym podmiotem lub podmiotami prawa międzynarodowego, regulowane przez prawo międzynarodowe, niezależnie od tego, czy jest ujęte w jednym dokumencie, czy w większej liczbie dokumentów, bez względu na jego nazwę oraz bez względu na to, czy jest zawierane w imieniu państwa, rządu czy ministra kierującego działem administracji rządowej właściwego do spraw, których dotyczy umowa międzynarodowa.”

Zgodnie z postanowieniami owej ustawy, wyróżnić należy umowy międzynarodowe wymagające zgody wyrażonej w drodze ratyfikacji, zatwierdzenia (art. 12, ust. 1) lub związania się Rzeczypospolitej Polskiej w drodze podpisania, wymiany not lub w inny sposób dopuszczony przez prawo międzynarodowe (art. 13, ust. 1).

Ratyfikacji podlegają umowy międzynarodowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne umowy międzynarodowe, które przewidują wymóg ratyfikacji albo ją dopuszczają, a szczególne okoliczności to uzasadniają (art. 12, ust. 2), natomiast zatwierdzeniu dokonywanemu przez Radę Ministrów podlegają umowy międzynarodowe które nie podlegają ratyfikacji (art. 12, ust. 3).

Związanie Rzeczypospolitej Polskiej umową międzynarodową w drodze podpisania, wymiany not lub w inny sposób dopuszczony przez prawo międzynarodowe może nastąpić w sytuacjach wymienionych w art. 13 ust. 2, tj. gdy: ustawa

 • upoważnia do zawarcia umowy międzynarodowej w ten sposób, a zawarta umowa międzynarodowa nie narusza przepisów ustawy upoważniającej
 • lub umowa międzynarodowa ma charakter wykonawczy w stosunku do obowiązującej umowy międzynarodowej i nie wypełnia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 lub art. 90 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
 • lub celem umowy międzynarodowej jest zmiana obowiązującej umowy, w tym załącznika do niej, a zmiana umowy międzynarodowej lub załącznika nie wypełnia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 lub art. 90 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
 • lub wymagają tego inne szczególne okoliczności, a umowa międzynarodowa nie wypełnia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 lub art. 90 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Katalog ten jest otwarty i wymienione w ustawie sytuacje mają charakter przykładowy. O pozycji prawnej umów międzynarodowych decyduje więc związania się RP umową międzynarodową, natomiast o sposobie tym decyduje treść umowy.

Z punktu widzenia prawa krajowego taka gradacja jest usprawiedliwiona. Jednak bez znaczenia pozostaje z punktu widzenia prawa międzynarodowego, gdyż w świetle ważnie zawartego zobowiązania międzynarodowego państwo powinno przedsięwziąć wszelkie środki, by owo zobowiązania wypełnić.

Nie może się ono powołać na prawo krajowe, by nie respektować tych zobowiązań, np. na fakt, iż w jego systemie prawa umowa zawarta w trybie zatwierdzenia (bez ratyfikacji) nie jest prawem powszechnie obowiązującym i nie jest np. podstawą praw i obowiązków jednostek.

Jak pisze Roman Kwiecień, zróżnicowanie pozycji umów międzynarodowych w hierarchii źródeł prawa może być uzasadnione w świetle prawa międzynarodowego, na gruncie zasady dotrzymywania zobowiązań międzynarodowych „pod warunkiem spójnej współpracy organów realizujących zdolność traktatową państwa polskiego.” – źródło „Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskiego” Roman Kwiecień [Wydawnictwo Sejmowe].

Już podczas opracowywania instrukcji negocjacyjnych powinno się precyzować konsekwencje, jakie pociągnie za sobą związanie się daną umową w odpowiednim trybie. Roman Kwiecień wskazuje na szczególną rolę rządu i ministerstwa spraw zagranicznych, które powinny mieć ściśle określone kompetencje w przedmiocie procedury zawierania danego traktatu.

Przypominając o konieczności wiedzy władzy ustawodawczej, czy organy władzy wykonawczej nie stanowią prawa w drodze zawierania umów międzynarodowych, podkreśla znaczenie prawa Sejmu do informacji, udzielanej za pośrednictwem premiera o wszystkich ratyfikowanych przez Prezydenta umowach międzynarodowych (art. 89 ust. 2).

Z punktu widzenia hierarchii aktów prawa powszechnie obowiązującego i umiejscowienia w niej ratyfikowanych umów międzynarodowych, kluczową kwestią jest konstytucyjne rozróżnienie kategorii tych umów, tj.

 • umów ratyfikowanych bez uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie (art. 89 ust. 2)
 • umów ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie (umowy takie ratyfikowane mogą być w trybie art. 89 ust. 1)
 • oraz umów ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w referendum (art. 90 ust. 3) bądź w ustawie uchwalonej w szczególnym postępowaniu ustawodawczym (art. 90 ust. 2), a dotyczących powierzenia kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu (art. 90 ust. 1).
 • Ratyfikacja obwarowana szczególnymi wymaganiami ze względu na fakt, iż dotyczą materii konstytucyjnej, znajduje zastosowanie w odniesieniu do umów międzynarodowych, na podstawie których RP przekazuje organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje w niektórych sprawach.

Umiejscawiając w hierarchii źródeł prawa poszczególne umowy międzynarodowe, najwyższe miejsce przyznaje się właśnie takim umowom, także dlatego że zgoda na ich ratyfikację wyrażana jest w szczególnym trybie– w formie ustawy uchwalanej przez Sejm kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów Sejmu RP oraz taką samą metodą przez Senat lub na drodze referendum ogólnokrajowego (art. 90).

Przede wszystkim należy w tym kontekście zwrócić uwagę na europejskie prawo pierwotne, które to abstrahując od problemu pogodzenia ze sobą zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego oraz zasady nadrzędności konstytucji, zajmuje najwyższe wśród umów międzynarodowych miejsce w hierarchii źródeł prawa.

„Kwalifikowaną” ratyfikowaną umową międzynarodową jest taka, do której ratyfikacji niezbędna była zgoda wyrażona ustawowo.

W art. 89 ust. 1 Konstytucja określa, w jakich sprawach jest owa uprzednia zgoda wymagana. Ma to miejsce wtedy, gdy umowa międzynarodowa dotyczy:

1) pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych,

2) wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji,

3) członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej,

4) znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym,

5) spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy.

Dz.U. z 2000 r. Nr 39, poz. 443 USTAWA z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych.

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb zawierania, ratyfikowania, zatwierdzania, ogłaszania, wykonywania, wypowiadania i zmian zakresu obowiązywania umów międzynarodowych. /…/

Art. 12.

1. Związanie Rzeczypospolitej Polskiej umową międzynarodową wymaga zgody wyrażonej w drodze ratyfikacji lub przez zatwierdzenie.

2. Ratyfikacji podlegają umowy międzynarodowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, oraz inne umowy międzynarodowe, które przewidują wymóg ratyfikacji albo ją dopuszczają, a szczególne okoliczności to uzasadniają.

3. Umowa międzynarodowa, która nie podlega ratyfikacji, wymaga zatwierdzenia przez Radę Ministrów.

Art. 13.

1. Związanie Rzeczypospolitej Polskiej umową międzynarodową może nastąpić również w drodze podpisania, wymiany not lub w inny sposób dopuszczony przez prawo międzynarodowe. W takim przypadku zatwierdzenie w rozumieniu art. 12 ust. 3 jest dokonywane przez udzielenie zgody, o której mowa w art. 6.

2. Związanie Rzeczypospolitej Polskiej umową międzynarodową, w sposób określony w ust. 1, może nastąpić w szczególności, gdy:

1) ustawa upoważnia do zawarcia umowy międzynarodowej w ten sposób, a zawarta umowa międzynarodowa nie narusza przepisów ustawy upoważniającej,

lub 2) umowa międzynarodowa ma charakter wykonawczy w stosunku do obowiązującej umowy międzynarodowej i nie wypełnia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 lub art. 90 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3) celem umowy międzynarodowej jest zmiana obowiązującej umowy, w tym załącznika do niej, a zmiana umowy międzynarodowej lub załącznika nie wypełnia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 lub art. 90 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, lub

4) wymagają tego inne szczególne okoliczności, a umowa międzynarodowa nie wypełnia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 lub art. 90 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 14.

Organ właściwy do prowadzenia negocjacji lub minister kierujący działem administracji rządowej właściwy do spraw, których dotyczy umowa międzynarodowa, po uzgodnieniu z zainteresowanymi ministrami, składa Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych, wniosek o ratyfikację lub zatwierdzenie umowy międzynarodowej.

Art. 15.

1. Rada Ministrów podejmuje uchwałę o przedłożeniu umowy międzynarodowej Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji lub o jej zatwierdzeniu.

2. Minister właściwy do spraw zagranicznych przedkłada Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji umowę międzynarodową wraz z uzasadnieniem oraz projektem dokumentu ratyfikacyjnego.

3. Przedłożenie umowy międzynarodowej Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji jest dokonywane po uzyskaniu zgody, o której mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej lub po zawiadomieniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 89 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W przypadku wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej negatywnej opinii, w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia, co do zasadności wyboru trybu ratyfikacji umowy międzynarodowej, o którym mowa w art. 89 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów zajmuje ponowne stanowisko w tej sprawie.

opracował i zebrał Tomasz Wybranowski

Łukasz Warzecha: ekshumacja w Puźnikach została wstrzymana przez decyzje i obstrukcję ze strony ukraińskiej.

Featured Video Play Icon

Łukasz Warzecha / Fot, Album prywatny

„Zbyt ważny dla Ukrainy jest mit UPA i Bandery” – mówi Łukasz Warzecha, dziennikarz i publicysta tygodnika Do Rzeczy.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

Zobacz także:

Piotr Gursztyn: porażka PiS w wyborach prezydenckich bynajmniej nie jest dziś przesądzona

Andrzej Zawadzki-Liang: Chiny wzywają Rosję i Ukrainę do podjęcia bezpośredniego dialogu

Featured Video Play Icon

Xi Jinping / Fot. kremlin.ru

Jakie konkluzje przyniosła wizyta Viktora Orbana w Pekinie? Mówi gospodarz Studia Szanghaj.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

Zmasowany rosyjski atak rakietowy na Kijów

Ponad Oceanami: przygotowania do debaty Trump-Biden, stopy procentowe Banku Anglii bez zmian

W audycji także wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez środowiska polonijne w Wielkiej Brytanii.

Ewa Jeneralczuk  o przygotowaniach do debaty Trump-Biden oraz dotarciu rosyjskich okrętów wojennych w pobliże Hawany.


Dmytro Antoniuk o życiu mieszkańców Ukrainy w warunkach regularnych wyłączeń prądu związanych z daleko idącymi uszkodzeniami infrastruktury energetycznej państwa.


 Alex Sławiński o kampanii wyborczej w Wielkiej Brytanii oraz najbliższych wydarzeniach polonijnych. Ponadto, o ciągłym utrzymywaniu przez Bank Anglii na dotychczasowym poziomie.


Sławomir Budzik o rosnącym problemie braku rąk do pracy w USA.


Ojciec Paweł Kosiński o kolejnym rozdziale amerykańskiej batalii o prawną ochronę życia.


Jaśmina Nowak o przewożeniu nielegalnych migrantów z Niemiec do Polski.

Wysłuchaj całego magazynu „Ponad Oceanami” już teraz!

Ponad Oceanami: kampania parlamentarna w UK, odliczanie przed piłkarskim Euro, strefa buforowa na granicy z Białorusią

W audycji także wspomnienie wieloletniego współpracownika Radia Wnet, śp. dr Romana Zawadzkiego.

Ewa Jeneralczuk  o polityce edukacyjnej gubernatora Florydy Rona deSantisa.


Dmytro Antoniuk o rekordowej licytacji dzieł sztuki ukraińskiej.


 Alex Sławiński o rozkręcającej się kampanii przed wyborami parlamentarnymi w Wielkiej Brytanii oraz przygotowaniach do urodzin króla Karola III.


Grzegorz Milko o startującym 14 czerwca piłkarskim Euro 2024. Mecz otwarcia Niemcy-Szkocja poprowadzi Francuz Clement Turpin, zaś Bartosz Frankowski i Tomasz Kwiatkowski będzią sędziami wideo podczas spotkania Węgry-Szwajcaria, zaplanowanego już na 15 czerwca. Reprezentacja Polski inauguruje turniej 16 czerwca meczem z Holandią. Niestety wykluczony jest udział Roberta Lewandowskiego w tym spotkaniu.


Ojciec Paweł Kosiński o nieprzychylnych działaniach wobec funkcjonujących w USA ośrodków świadczących pomoc kobietom w ciąży.


Jakub Duszak o utworzeniu strefy buforowej na granicy z Białorusią i odejściu dra Romana Zawadzkiego, psychologa, tłumacza i pasjonata muzyki poważnej, przez lata związanego z Radiem Wnet/


  Monika Adamski 


Małgorzata Kleszcz o wystawie prac podhalańskiego artysty Władysława Hasiora w warszawskim Zamku Królewskim.


Wysłuchaj całego magazynu „Ponad Oceanami” już teraz!

Dmytro Antoniuk: Rosja pomnożyła ataki na ukraińską infrastrukturę paliwową

Kyseliwka, Ukraina, 17.11.2022 r. | fot.: Paweł Bobołowicz, Radio Wnet

„Widzimy, że Rosja szykuje kolejne swoje siły wzdłuż granicy Ukrainy, aby znów zaatakować.” – mówi Dmytro Antoniuk, korespondent Radia Wnet na Ukrainie.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

Zobacz także:

Sławomir Skwarek: niezbędna jest lepsza współpraca organizacji pozarządowych państw Trójmorza

 

 

Ponad Oceanami: rosnąca agresja nielegalnych migrantów na granicy polsko-białoruskiej, spowolnienie gospodarki USA

W audycji także m.in. o rozmowach Wołodymyra Zełenskiego z Joe Bidenem i Emmanuelem Macronem.

Ewa Jeneralczuk  m.in. o zaangażowaniu gubernatora Florydy Rona deSantisa w kampanię wyborczą Donalda Trumpa.


Artur Żak o długofalowych skutkach wysadzenia przez Rosjan tamy w Nowej Kachowce i trudnościach w dostępie do prądu na całym terytorium Ukrainy. Ponadto o rozmowach Wołodymyra Zełenskiego z Joe Bidenem i Emmanuelem Macronem. Korespondent mówi również o obchodach Dnia Dziecka wśród społeczności polskiej w obwodzie lwowskim.


Sławomir Budzik m.in. o spowolnieniu amerykańskiej gospodarki.


Jakub Duszak o aferze związanej z aresztowaniem żołnierzy broniącej polskiej granicy oraz śmierci funkcjonariusza rani0onego przez agresywnego migranta.


Ojciec Paweł Kosiński  o kontrowersjach wokół jednej z proaborcyjnych organizacji w USA.


Alex Sławiński o obchodach rocznicy lądowania aliantów w Normandii.


  Monika Adamski o festiwalu polskiego dziedzictwa w New Jersey. Ponadto o niezbyt dużym zainteresowaniu wyborami do Parlamentu Europejskiego wśród mieszkających w Nowym Jorku Polaków.


Małgorzata Kleszcz o wystawie „Prawda i wolność” w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Wystawa poświęcona jest osobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Wysłuchaj całego magazynu „Ponad Oceanami” już teraz!

Paweł Bobołowicz: obraz wojny zmienia się na Ukrainie

Paweł Bobołowicz w w miejscu gdzie byli mordowani Polacy / / Fot. Piotr Mateusz Bobołowicz

„Od dłuższego czasu obserwujemy ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną.” – mówi Paweł Bobołowicz, gospodarz serwisu informacyjnego Czarne Niebo.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

Pomimo odnoszonych sukcesów w obwodzie charkowskim, armii rosyjskiej nie udało się przełamać ukraińskiej linii obrony. Jednocześnie trwają nieustanne ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Jak podkreśla Paweł Bobołowicz, wśród Ukraińców odczuwalny jest żal wobec Zachodu i powolnych dostaw sprzętu wojskowego:

Bez względu na zniechęcenie w stosunku do Zachodu, nie zamienia się to w sympatię do Moskwy.

Zobacz także:

Artur Żak: System energetyczny Ukrainy już teraz jest bardzo niestabilny

Studio Dziki Zachód: ostatni wyrok przeciwko Trumpowi jest niesprawiedliwy. W tej sprawie nikt nie został pokrzywdzony

Jaki wpływ wywrze ta sprawa na dalszy przebieg kampanii? Czy sytuacja gospodarcza w Polsce zmierza w dobrym, czy w złym kierunku? Mówi Wojciech Cejrowski.

Wojciech Cejrowski komentuje niesprawiedliwy, jak ocenia, wyrok przeciwko Donaldowi Trumpowi. Jak wskazuje:

W tej konkretnej sprawie nie zgłosił się nikt, kto czułby się pokrzywdzony przez byłego prezydenta.

Gospodarz „Studia Dziki Zachód” kontynuuje rozpoczęty w jednej z poprzednich audycji krytykę wolnego przepływu kapitału w ramach UE. Jak ubolewa

Pod wpływem Unii ciągle zamykamy różne branże.[…] Daj Boże, by upadła jak najszybciej.

Wojciech Cejrowski wyraża przekonanie, że krajowy przedsiębiorca lepiej będzie traktował pracowników niż zagraniczny.

W ocenie podróżnika, zamiast obiecanych warunków do rozwoju gospodarczego, Bruksela wprowadza jedynie dławiące ten rozwój ograniczenia; przybierające znamiona „postępowego totalitaryzmu”.

W dalszej części programu, Wojciech Cejrowski snuje rozważania na temat idealnego przywódcy. Wskazuje na Recepa Tayipa Erdogana i Viktora Orbana, upatrując w nich polityków zdolnych do konsekwentnej obrony interesów odpowiednio: Turcji i Węgier.

Wysłuchaj całej audycji już teraz!

Ponad Oceanami: przyspieszone wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii, natarcie Rosji w obwodzie charkowskim Ukrainy

W audycji także m.in. o amerykańskim Memorial Day.

Ewa Jeneralczuk m.in. o proteście niektórych gubernatorów w USA wobec planowanego podpisania tzw. traktatu pandemicznego WHO przez prezydenta Joe Bidena.


Artur Żak o trwającym rosyjskim natarciu w obwodzie charkowskim. Ostrzelany został sam Charków; dzieje się to praktycznie codziennie.


Alex Sławiński o zapowiadanych sztormach u wybrzeży Wielkiej Brytanii oraz przyspieszonych wyborach parlamentarnych.


Sławomir Budzik o przypadającym w ostatni weekend maja Memorial Day.


Ojciec Paweł Kosiński o badaniach pokazujących powolne zatrzymywanie się trendu laicyzacyjnego w USA.


Mikołaj Walkiewicz o inauguracji nowego prezydenta Tajwanu i chińskich manewrach w pobliżu wyspy.


  Monika Adamski o Memorial Day w Nowym Jorku. Jedną z atrakcji będzie efektowny pokaz lotniczy.


Wysłuchaj całego magazynu „Ponad Oceanami” już teraz!

Wspieraj Autora na Patronite