KPN-Niezłomni, 20.05.21017. OŚWIADCZENIE o łamaniu Konstytucji RP przez inspiratorów „Kongresu Prawników Polskich”

Pozostający poza realną kontrolą społeczną i nie podlegający wyborowi w żadnych wyborach sędziowie i prokuratorzy manifestują swoje poglądy polityczne, np. poprzez publiczną obrazę Głowy Państwa.

OŚWIADCZENIE o łamaniu Konstytucji RP przez inspiratorów „Kongresu Prawników Polskich” trwającego w Centrum Kongresowym w Katowicach przy placu Sławika i Antalla 1

Konfederacja Polski Niepodległej – NIEZŁOMNI oczekuje zainicjowania postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów i prokuratorów, którzy zorganizowali jawnie polityczny zjazd „Partii Nadzwyczajnej Kasty” (nazywany dla kamuflażu Kongresem Prawników Polskich) w sobotę 20 maja 2017 r. w Centrum Kongresowym przy placu Sławika i Antalla 1.

Organizatorami zjazdu byli: Krajowa Rada Radców Prawnych, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia i Naczelna Rada Adwokacka.

Ponadto uważamy, że „wybuczenie” przez zebranych sędziów, prokuratorów i innych przedstawicieli zawodów prawniczych listu Prezydenta RP dra Andrzeja Dudy (podzielającego nasze stanowisko o politycznym zaangażowaniu części tego środowiska wbrew trójpodziałowi władz i nawet obecnej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku) powinno dać kolejny argument do oczyszczenia wymiaru sprawiedliwości z osób mentalnie tkwiących w komunizmie.

To skandal, że pozostający obecnie poza jakąkolwiek realną kontrolą społeczną i nie podlegający wyborowi w żadnych wyborach sędziowie i prokuratorzy wprost manifestują swoje poglądy polityczne, np. poprzez publiczną obrazę Głowy Państwa wybranej w demokratycznych, powszechnych wyborach. Takie obraźliwe zachowania wynikają z zagrożenia „sądokracji” wprowadzeniem demokratycznych zmian, których elementem jest dekomunizacji i lustracja wymiaru sprawiedliwości.

Tymczasem Trybunał Konstytucyjny w wyroku podjętym w pełnym składzie z 24 czerwca 1998 roku, sygn. K 3/98, stwierdził wyraźnie, że „(…) Poszanowanie i obrona tych wszystkich elementów niezawisłości są konstytucyjnym obowiązkiem wszystkich organów i osób stykających się z działalnością sądów, ale także są konstytucyjnym obowiązkiem samego sędziego. Naruszenie tego obowiązku przez sędziego oznaczać może sprzeniewierzenie się zasadzie niezawisłości sędziowskiej, a to jest równoznaczne z bardzo poważnym uchybieniem podstawowym zasadom funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. (…)”.

Przepisy nie stanowią o możliwości organizowania kongresów z udziałem politycznie aktywnych sędziów, a zwołanie w/w spotkania ma charakter udziału w walce politycznej. Zatem można się zastanawiać nad tym, czy sędziów obecnych na tej politycznej imprezie nie powinno się pociągnąć do odpowiedzialności dyscyplinarnej za bezpośrednie złamanie art. 195 Konstytucji RP i w/w wyroku TK.

W art. 182 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej udzielono Polakom gwarancji sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Zmiany zaproponowane przez resort sprawiedliwości są zbyt płytkie i nie są w stanie przywrócić Polakom poczucia, że dramatyczne oderwanie się wymiaru sprawiedliwości od zasady z art. 2 Ustawy Zasadniczej zostanie ostatecznie zakończone.

Nasze środowisko proponuje wprowadzenie systemu ław przysięgłych, które funkcjonowały w II RP. Przede wszystkim chcemy zakończyć „sabat sądokracji”, kasty, dla której za 10 tys. złotych można żyć tylko na prowincji.

Uważamy też za niedopuszczalne, aby uczestniczący w zjeździe „Partii Nadzwyczajnej Kasty” prezes Trybunału Sprawiedliwości UE Koen Lenaerts formułował pod adresem Polski uwagi o stanie naszej demokracji oraz Państwa Polskiego, skoro niedawno jego macierzysty kraj (Belgia) nie mógł nawet wyłonić konstytucyjnego rządu przez 541 dni! Prezes Lenaerts na dzisiejszym zjeździe w Katowicach sam uwikłał się w polityczną hucpę i naruszył niezależność, jaką powinien się kierować!

Liczymy na to, że nowy projekt Konstytucji RP będzie skutecznie chronił polskich obywateli przed podobnymi praktykami politycznego zaangażowania w walkę polityczną ze strony sędziów i prokuratorów!

Przewodniczący KPN-NIEZŁOMNI,

poseł na Sejm RP I, II, III kadencji,

b. członek Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego

(-) Adam Słomka

Komentarze