Wiceminister Rodziny: Program Rodzina 800 plus uchwalimy jeszcze przed wyborami

Stanisław Szwed przyznał, że w ramach prac nad nowelizacją ustawy o programie rodzina 500 plus, możliwe jest wpisanie stałego mechanizmu nowelizacji kwoty świadczenia.

Wysłuchaj całej audycji już teraz!

Gościem Poranka Wnet był Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i poseł PiS, który odnosił się do planowanych prac nad waloryzacją świadczenia Rodzina 500 plus:

To nie jest jakaś skomplikowana rzecz, bo utrzymujemy te same warunki korzystania z programu 500+, tylko podnosimy kwotę do 800 zł. Tutaj wszystkie inne reguły utrzymujemy, zarówno składanie wniosków elektronicznie, jak również z zakładu ubezpieczeń społecznych, który dalej będzie się tym zajmował, jak również dla wszystkich dzieci do 18 roku życia bez żadnych ograniczeń. Tutaj nie ma żadnych zmian, jedyną zmianą jest podniesienie kwoty z 500 złotych do 800 złotych.

Jestem zaskoczony, bo myślę, że nie spodziewaliśmy się, że będzie taka kwota zaproponowana przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Tym bardziej, że wcześniej myśmy o tej informacji nie wiedzieli. Teraz będziemy pracować. Jest decyzja i już przygotowujemy się do nowego rozwiązania, tak żeby od stycznia wypłacać 800 zł w ramach programu już dla każdego dziecka – podkreślił wiceminister rodziny.

Minister odnosił się do zapowiedzi lidera Platformy Obywatelskiej, który zaapelował, by zwiększyć wartość świadczenia rodzinnego już w tym roku:

Jeśli Donald Tusk nas atakował, że rozdajemy pieniądze, to teraz widzę, że poprze rozwiązania. Wiarygodność Tuska znamy. Nie przywiązujemy większej wagi do jego słów, bo jego głównym programem to jest obrażanie naszych wyborców, naszych rodaków.

Stanisław Szwed podkreślił, że w przyszłym roku inflacja spadnie poniżej 10 procent i podwyższenie kwoty świadczenia 500 plus nie wpłynie na wzrost cen:

Liczymy, i też takie prognozy są, że inflacja będzie spadała, że w przyszłym roku ta stopa będzie jednocyfrowa. Stąd też wejście w życie waloryzacji na 1 stycznia. Tak jak do tej pory pokazujemy, że środki na te programy znajdujemy. To jest też związane z uszczelnieniem systemu. Będą też jeszcze kolejne zmiany podatkowe, o których mówił pan premier.

Gość Poranka Wnet wskazał, że wprowadzenie świadczenia 800 plus zostanie przyjęte przez Sejm jeszcze przed wyborami:

Takie są zapowiedzi, że te rozwiązania, które zapowiedział pan prezes Jarosław Kaczyński, zostaną przyjęte przed wyborami. Wiem, że będzie też posiedzenie specjalne Rady Ministrów, która określi harmonogram wdrażania projektów ustaw i myślę, że tutaj spokojnie zdążymy, jeśli chodzi o proces legislacyjny.

Zobacz także:

Paweł Leśniewski: Forum G2 będzie miało bardzo mocną obsadę ekspercką

Bartosz Marczuk: Nie planujemy żadnych zmian w podstawowych założeniach programu Rodzina 500 plus

Pomysł programu Aktywna Rodzina jest głęboko nieprzemyślany – powiedział wiceminister rodziny, odnosząc się do projektu Nowoczesnej na politykę prorodzinną, który zakłada likwidację Rodziny 500 plus.

Zdaniem gościa Poranka Wnet Program Rodzina 500 plus, w pełni realizacje podstawowe cele, założone przez ministerstwo i rząd: Bardzo uważnie patrzymy czy Rodzina 500 plus realizuje trzy podstawowe cele, czyli wzrost dzietności, spadek nędzy wśród dzieci, oraz inwestycja w kapitał ludzki w rodzinę. Kiedy patrzmy po tych dwóch latach na realizację programu, to widzimy, że we wszystkich trzech obszarach udało się nam odnieść sukces. (…) Widzimy, że program Rodzina 500 plus realizacje założone cele.

Minister Marczuk podkreślił, że program Rodzina 500 plus w aktualnym kształcie w pełnym stopniu realizuje wszystkie założenia, zarówno w zakresie walki z ubóstwem, poprzez próg dochodowy na pierwsze dziecko, oraz pronatalistyczny, ponieważ jak pokazują badania, większości rodzin nie bierze kwestii ekonomicznych przy decyzji o pierwszym dziecku. Aspekt materialny zaczyna się pojawiać przy planowaniu kolejnych dzieci.

Bartosz Marczuk odniósł się również do informacji o zmniejszeniu się liczny osób pobierających świadczenia na pierwsze dziecko: Głównym powodem, jest to, że poprawiła się sytuacja na runku pracy. Kiedy program startował w 2016 roku, za podstawę przyznawania świadczeń przyjęliśmy dane za rok 2014. Przy naborach na rok 2017, prane już były dane z 2016 roku, w którym większość rodzin miała znacznie lepsze dochody.

Do tego również udało nam się doszczelnić system w zakresie nieuprawnionego pobierania świadczenia na pierwsze dziecko. Zdarzały się sytuacje, kiedy ktoś pobierał świadczeni na pierwsze dziecko, a miał wyższe dochody od przyjętego progu. Tutaj chodzi o osoby, które rozliczały się w sposób prosty i wykazywały w zasadzie zerowe dochody, podczas gdy w rzeczywistości zarabiają bardzo dobrze albo wychowują dzięki poza granicami Polski – podkreślił wiceminister rodziny.

Gość Poranka Wnet, jednoznacznie zdementował możliwość objęcia świadczeniem wszystkich dzieci: To była wypowiedz luźna. W tej chwili nie ma absolutnie żadnych planów na zmiany w zasadniczych elementów programu Rodzina 500 plus. (…) Aby objąć programem Rodzina 500 plus wszystkie pierwsze dzieci, to budżet musiałby wydać kolejne 18 mld złotych. Pojawia się pytanie, czy to byłby program możliwy do wykonania, w dłuższej perspektywie budżetowej i czy Polacy uwierzyliby, że ten program jest na bardzo długo, skoro wydatki są tak znaczne.

Bartosz Marczuk odniósł się również do planów Nowoczesnej, która chce zlikwidować Rodzinę 500 plus: Program aktywna rodzina, jest całkowicie nieprzemyślany. Kiedy ogląda się szczegóły tego programu, to widać, że to ma być program kierowany do rodzin, w których co najmniej jedna osoba pracuje. Od razu rodzi się pytanie, jakie będą koszty administracyjne, żeby co miesiąc sprawdzać, czy ktoś pracuje. Kto będzie sprawdzać, czy na pewno jeden z rodziców pracuje?

W Poranku Wnet wiceminister rodziny prezentował najnowszą innowację, wprowadzoną w ramach projektu Karty Dużej Rodziny. Ministerstwo przeprowadziło pełną cyfryzację karty, która stała się pierwszym w polskie pełnowartościowym e-dokumentem. Kartę mogą otrzymać rodziny, które mają na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. Dokument umożliwia do korzystania ze zniżek u kilku tysięcy patentów handlowych. Lista partnerów, razem z geolokalizacją lokali oferujących zniżki są dostępne w ramach aplikacji Karty Dużej Rodziny. Od początku roku posiadacze Katy Dużej Rodzinny dostaną rabat na stacjach Orlen. Paliwo będzie tańsze o 8 lub 10 groszy na lirze, a artykuły spożywcze będę przecenione o 20 procent. Do partnerów programu z wielkich korporacji należą również Lidl czy Carrefour ale również w instytucjach użyteczności publicznej.

ŁAJ

Rząd przyjął projekt uszczelniający program Rodzina 500+. Zlikwiduje on „nieliczne, ale jednak niepożądane zjawiska”

W programie Rodzina 500 Plus doprecyzowane zostaną m.in. przepisy dotyczące przyznawania świadczenia osobom deklarującym samotne wychowywanie dziecka. Nowelizacja wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r.

Projekt jest realizacją rekomendacji, zawartych w przyjętym przez rząd na początku kwietnia, a przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeglądzie systemów wsparcia rodzin.

Zgodnie z przyjętym projektem, główne zasady programu Rodzina 500 plus pozostaną takie jak dotychczas, propozycja przewiduje jednak zmiany, które – jak podkreśliło Centrum Informacyjne Rządu – „zlikwidują nieliczne, ale jednak niepożądane zjawiska”.

[related id=”10821″]

Zmiany mają m.in. zapobiec dopasowywaniu osiąganego dochodu do kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczenia na pierwsze dziecko, np. przez rozwiązywanie stosunku pracy, a następnie ponowne jego nawiązywanie z tym samym pracodawcą na innych warunkach. Jeśli nawiązanie ponownego stosunku pracy nastąpiłoby przed upływem 3 miesięcy, nie byłoby traktowane jako utrata dochodu. Po raz pierwszy przepis ten zostanie zastosowany przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres rozpoczynający się 1 października 2017 r.

Wyeliminowane mają też zostać przypadki niezgodnego ze stanem faktycznym deklarowania przez rodziców samotnego wychowywania dziecka, aby wyłączyć drugiego rodzica ze składu rodziny i nie uwzględniać jego dochodu. W projekcie zaproponowano, by osoba deklarująca samotne wychowywanie dziecka musiała ustalić alimenty na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

– Zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości, świadczenie wychowawcze na dziecko powinno być przyznawane osobie samotnie wychowującej dziecko, dopiero po wyczerpaniu możliwości dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od drugiego rodzica, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn obiektywnych, np. gdy drugie z rodziców nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany – argumentowano.

Ponieważ prawo do świadczenia mają tylko rodziny mieszkające w Polsce, projekt przewiduje, że w przypadku wątpliwości co do spełnienia warunku zamieszkiwania, gmina będzie mogła wezwać osobę otrzymującą świadczenie wychowawcze do osobistego złożenia, w wyznaczonym terminie, odpowiednich wyjaśnień.

[related id=”21999″ side=”left”]

Zgodnie z projektem, wypłata świadczenia zostanie wstrzymana, jeżeli osoba nie udzieli wyjaśnień. W przypadku zaś udzielenia wyjaśnień świadczenie wychowawcze wypłaca się od miesiąca, w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu, w którym przysługuje świadczenie wychowawcze, jeżeli osoba spełnia warunki określone w ustawie.

W projekcie przewidziano też wprowadzenie zmian, które ułatwią zakładanie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech. Postanowiono przeznaczyć dodatkowo 250 mln zł rocznie z Funduszu Pracy na powstawanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zabezpieczyć w rezerwie celowej budżetu państwa 250 mln zł (co oznacza zwiększenie rezerwy o 99 mln zł). Ze środków tych – wyjaśniło Centrum Informacyjne Rządu – finansowany będzie program wsparcia aktywizacji zawodowej osób, które zmuszone są do rezygnacji z pracy w związku z opieką na dziećmi do lat 3 i brakiem odpowiednich instytucji opieki.

Zaproponowano, aby nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2018 r.

Rząd zaproponował również, aby Karta Dużej Rodziny była dostępna w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych (smartfonach, tabletach). – Aplikacja umożliwi korzystanie z Karty od razu po jej przyznaniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowej karty – podało CIR. Przyjęto, że przepisy w tej sprawie wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.

Ponadto zaproponowano, aby uprawnieni do Karty Dużej Rodziny byli również rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. CIR podkreślił, że rozwiązanie to powinno wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

PAP/JN

Premier Beata Szydło: „Rodzina 500 plus” to ogromny sukces. W kolejnych budżetach będzie priorytetem

Program Rodzina 500 + jest zabezpieczony; w każdym kolejnym budżecie jest wpisany jako priorytet. Daliśmy polskim rodzinom szczęście i myślę, że nikt im tego nie odbierze – powiedziała premier.

– Jest to program, który nie tylko wspiera rodziny finansowo. To rzeczywiście bardzo ważne, że udało się nam zredukować biedę, ubóstwo wśród dzieci, udało się nam bardzo wyraźnie poprawić sytuację materialną dużych rodzin. To są dane statystyczne. Największą satysfakcją jest to, że te rodziny mogą spokojnie myśleć dzisiaj o planowaniu swojej przyszłości, mogą pozwolić sobie na to, że dzieciaki mają dodatkowe zajęcia, że mogą spełniać ich marzenia, że mogą pojechać na wakacje – powiedziała premier Szydło w programie „Pytanie na Śniadanie” w TVP2.
– Daliśmy polskim rodzinom szczęście i myślę, że nikt im już tego nie odbierze, nikt nie jest wstanie tego zakwestionować. Ci, którzy chcą zlikwidować ten program, powinni pojechać do ludzi, porozmawiać z nimi, jak to wygląda. To jest program potrzebny. Nie tylko ma wymiar finansowy, ale zaczęło się rodzić coraz więcej dzieci (…) – dodała.
Premier była pytana o dalsze finansowanie programu. – Program jest zabezpieczony. Nie ma żadnego problemu, żeby finansować go przez kolejne lata. Znam już założenia budżetowe przedstawiane mi przez pana premiera Morawieckiego na kolejne lata. Jako priorytet w każdym budżecie wpisany jest program „Rodzina 500 plus” – podkreśliła.
Jak wskazała, w dużym stopniu elementem wzrostu gospodarczego jest konsumpcja, która zwiększyła się po wprowadzeniu „Rodziny 500 plus”.
Program „Rodzina 500 plus” ruszył 1 kwietnia 2016 roku. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotychczas – według danych MRPiPS – w ramach programu do rodzin trafiło 24,9 mld zł.

PAP/JN

Minister Rafalska odpowiada na zarzuty Nowoczesnej: Rodzina 500 Plus nie wpływa na dezaktywizację zawodową kobiet

Minister rodziny przekonywała, że nie ma danych potwierdzających bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy świadczeniem z programu 500 Plus a poziomem bezrobocia i bierności zawodowej kobiet.

– Sytuacja na rynku pracy jest bardzo korzystna. Zmienia się dynamicznie, systematycznie rośnie zatrudnienie i spada bezrobocie. Dzięki temu też na arenie międzynarodowej zyskujemy. Poprawia się nasz wizerunek, a dystans do średniej w Unii Europejskiej w zakresie głównych wskaźników opisujących sytuację na rynku pracy jest coraz mniejszy – powiedziała Rafalska na specjalnej konferencji prasowej.

Jak podała szefowa resortu rodziny, współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku produkcyjnym, czyli między 15 a 64 rokiem życia, wyniósł w 2016 r. 68,8 proc. i w porównaniu do 2015 r. wzrósł o 0,7 pkt. proc. Natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł w 2016 r. 64,5 proc. i wzrósł o 1,6 pkt. proc. w porównaniu z danymi za 2015 r.

Zdaniem Elżbiety Rafalskiej odnotowany wzrost liczby kobiet nieaktywnych zawodowo to efekt tendencji trwającej od dłuższego czasu. Zwróciła uwagę na to, że w liczbie osób biernych zawodowo istnieje kategoria kobiet uprzednio pracujących, które jako przyczynę zaprzestania pracy wskazały względy rodzinne i osobiste. Osoby te jako powód nieposzukiwania pracy wskazały obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu.

– Liczba takich kobiet faktycznie zwiększa się, ale proces ten obserwowany jest od 2014 r., a więc na długo przed wdrożeniem programu 500 Plus – podkreśliła minister Rafalska.

Dane przytaczane przez minister pracy i polityki socjalnej miały wskazać na nieprawdziwość tezy stawianej przez przedstawicieli Nowoczesnej, którzy przy okazji prezentacji programu Aktywna Rodzina wskazywali, że obecny program Rodzina 500 Plus sprzyja dezaktywizacji zawodowej kobiet.

– Uważamy, że rodzinom wielodzietnym, w których rodzice nie pracują, pomoc należy się z pomocy społecznej, a nie z programu, jakim jest Aktywna Rodzina”. Nasz projekt ma wspomagać rodziny, w którym przynajmniej jeden z rodziców pracuje. Jego zadaniem jest bowiem aktywizowanie społeczeństwa, również zachęcanie kobiet do podejmowania pracy. Za zaoszczędzone pieniądze można zaś otworzyć dodatkowe żłobki i przedszkola, bo ważne jest, by każda kobieta, która tego chce, mogła pracować. Tym bardziej teraz, gdy bezrobocie jest tak niskie – wyjaśniła na specjalnej konferencji prasowej 29 maja Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca klubu parlamentarnego Nowoczesnej.

– Wkrótce problemem społecznym może być bowiem duża liczba kobiet, które będą miały zbyt krótki staż pracy, by otrzymać emeryturę, w związku z czym będą one musiały korzystać z pomocy społecznej – dodała poseł Nowoczesnej.

Według założeń programu Aktywna Rodzina, pomoc finansowa trafiałaby do rodzin, które mieszczą się w pierwszym progu podatkowym, co oznacza, że roczne dochody na podatnika nie przekraczają 85 528 zł. Ulgę otrzymywaliby pracujący rodzice, niezależnie od formy rozliczenia dochodów, także rolnicy.

ŁAJ

Wiceminister rodziny: Zmiany w programie 500 plus będą kosmetyczne i obejmą tylko nieliczną grupę beneficjentów

– W tym roku nie planujemy wprowadzenia waloryzacji świadczeń w ramach programu Rodzina 500 plus, ale nie wykluczamy dodania takiego rozwiązania w następnych latach – powiedział Stanisław Szwed.

 

We wtorek rząd przyjął dokument pt. „Przegląd systemów wsparcia rodzin”, dotyczący m.in. programu Rodzina 500 plus. Do przygotowania go Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zobowiązała ustawa wprowadzająca program Rodzina 500 plus. Zawiera ocenę i propozycje zmian w polityce rodzinnej w obszarze świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, ściągalności alimentów, opieki nad dziećmi do lat trzech oraz Karty Dużej Rodziny.

W „Przeglądzie” zaproponowano pewne zmiany w programie. Według minister Elżbiety Rafalskiej mają one na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu oraz wprowadzenie ułatwień przy składaniu wniosków.

Chcemy jasnych, jednoznacznych przepisów, które nie będą nastręczały samorządom trudności przy wydawaniu decyzji. Wiemy, że niejednolite jest orzecznictwo organów odwoławczych, chcemy, by przepisy były jasne, precyzyjne, jednoznaczne – wyjaśniła minister Rafalska.

[related id=4849]

O szczegółach wprowadzanych zmian rozmawialiśmy w Popołudniu Wnet ze Stanisławem Szwedem, wiceministrem rodziny. – Reforma to za duże słowo, ponieważ główna oś programu zostanie utrzymana, czyli świadczenie w wysokości 500 złotych oraz wiek 18 lat, do którego świadczenie będzie wypłacane. Zmieniamy tylko kwestie kosmetyczne – w ramach uszczelnienia systemu przy świadczeniu na pierwsze dziecko, gdzie są wątpliwości, czy osoby rozliczające się ryczałtem podają rzetelne dane w oświadczeniach. Do tego pojawiła się również kwestia osób żyjących w konkubinatach, a podających w oświadczeniach, że samotnie wychowują dziecko, przez co sztucznie zaniżają dochód rodziny. Tutaj wprowadzamy zapisy, podobne jak przy innych świadczeniach, o obowiązku alimentacyjnym.

Wiceminister podkreślił, że zmiany dotyczą tylko niewielkiej części osób biorących świadczenia. – To nie jest liczne zjawisko, ale dochodzą sygnały, że są nieprawidłowości. Jednak, jak patrzmy na cały program, to jest to margines.

– Konkretne rozwiązania w uszczelnieniu programu 500 plus zostaną przyjęte do pierwszego października (…) W tym przeglądzie nie ma propozycji waloryzacji świadczenia, ale nie wykluczamy wprowadzenia takiego mechanizmu w przyszłości. – zapowiedział.

Zdaniem Stanisława Szweda, wypowiedzi polityków opozycji, w tym lidera Platformy Obywatelskiej, Grzegorza Schetyny, o objęciu świadczeniem wszystkich dzieci, są nierealne ze względu na koszt dla budżetu, nie mają też przełożenia na pronatalistyczny wymiar programu Rodzina 500 plus. – Najpierw opozycja mówiła, że ten program się nie nadaje do realizacji, że koszty są olbrzymie. Potem pojawiła się nowa narracja o świadczeniu na każde dziecko. Jeżeli opozycja znajdzie kolejne 20 miliardów złotych rocznie, to życzę powodzenia – stwierdził wiceminister.

Z gościem Popołudnia Wnet rozmawialiśmy również o projekcie reformy urzędów pracy, która opracowywana jest w jego ministerstwie. – Chcemy zdecydowanie uprościć system zarządzania urzędami pracy, tak aby decyzje były podejmowane na poziomie dyrektorów powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, a równocześnie, żeby nadzór wrócił do ministerstwa.

Wiceminister krytycznie odniósł się do możliwości wprowadzenie na szerszą skalę elementu komercyjnego do systemu urzędów pracy. – Działania aktywizacyjne zlecane prywatnym podmiotom, które w mojej ocenie nie spełniają oczekiwań, są doszyć kosztowne, a efekty są różne.

ŁAJ/PAP