Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Profesor Klonowski kwestionuje stwierdzenia Raportu bagatelizującego wpływ promieniowania elektromagnetycznego na ludzi

Fot. P. Kratochvil (publicdomainpictures)

Czując się zobowiązanym przez Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, protestuję przeciwko zaprezentowanemu Raportowi. Niewrażliwość naukowców na problemy zdrowotne społeczeństwa jest wybitnie nieetyczna.

Włodzimierz Klonowski

7 marca 2017 r. ogłoszony został przez Ministerstwo Cyfryzacji Raport z pilotażowych badań i analiz dotyczących dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Raport, a w szczególności tekst wprowadzający umieszczony na stronie Ministerstwa, ale złożony z fragmentów zaczerpniętych z Raportu, głosi oczywiste nieprawdy (…)

Chodzi o takie stwierdzenia jak na przykład: „Brak jest dowodów, które by potwierdzały tezy o negatywnym wpływie promieniowania elektromagnetycznego (PEM) na ludzkie zdrowie”, czy „Jedynym, jednoznacznie potwierdzonym efektem działania RF EMF na układ biologiczny jest podniesienie temperatury układu”. Autorytatywne głoszenie takich nieprawdziwych tez stanowi poważne naruszenie zasad etyki naukowej.

Wpływ pól elektromagnetycznych, w szczególności pól wykorzystywanych w telekomunikacji (RF EMF), nie zostanie nigdy „naukowo udowodniony”, ponieważ etyka nie pozwala wykonywać na ludziach naukowo zaplanowanych doświadczeń, a doświadczenia na zwierzętach i roślinach mogą stanowić jedynie wskazówkę.

Ale wiele obserwacji opisanych w literaturze naukowej wykazuje, że od termicznych efektów działania RF EMF znacznie ważniejsze mogą być efekty nietermiczne.

Odbiornik radiowy pobiera energię miejscowo z gniazdka lub baterii, a docierające fale elektromagnetyczne nie powodują efektów termicznych – niosą informację, która dzięki pobieranej miejscowo energii daje w głośniku albo mowę lub muzykę, albo jedynie trzaski odpowiadające szumowi informacyjnemu. Podobnie żywy organizm czerpie energię z reakcji biochemicznych, a docierające ze środowiska fale elektromagnetyczne na ogół niosą jedynie szum informacyjny, który może zaburzać w organizmie niektóre procesy życiowe, tak jak trzaski zaburzają w głośniku radiowym brzmienie muzyki czy mowy. (…)

Wrażliwość na pola elektromagnetyczne jest cechą osobniczą, ale najbardziej wrażliwe są dzieci. Nawet 15% populacji może wykazywać nadwrażliwość na fale elektromagnetyczne, czyli reakcję alergiczną na promieniowanie RF EMF, podobną do alergii na środki chemiczne. (…)

Edukacja nie zredukuje narażenia społeczeństwa na ekspozycję RF EMF, w szczególności taka edukacja, jaką serwują autorzy Raportu. Zniwelować obawy społeczeństwa może tylko ustalenie odpowiednich zasad i norm ekspozycji na RF EMF, nie obciążonych lobbingiem firm telekomunikacyjnych, dla których niższe normy i luźniejsze zasady oznaczają niższe koszty.

Cały artykuł Włodzimierza Klonowskiego pt. „Nadwrażliwość i niewrażliwość” można przeczytać na s. 4 kwietniowego „Wielkopolskiego Kuriera Wnet” nr 34/2017, wnet.webbook.pl.

 


„Kurier Wnet”, „Śląski Kurier Wnet” i „Wielkopolski Kurier Wnet” są dostępne w jednym wydaniu w całej Polsce w kioskach sieci RUCH, Kolporter i Garmond Press oraz w Empikach, a także co sobota na Jarmarkach Wnet w Warszawie przy ul. Emilii Plater 29 (na tyłach hotelu Marriott), w godzinach 9–15.

Wersja elektroniczna „Kuriera Wnet” jest do nabycia pod adresem wnet.webbook.pl. W cenie 4,5 zł otrzymujemy ogólnopolskie wydanie „Kuriera Wnet” wraz z regionalnymi dodatkami, czyli 40 stron dobrego czytania dużego (pod każdym względem) formatu. Tyle samo stron w prenumeracie na www.kurierwnet.pl.

Artykuł Włodzimierza Klonowskiego pt. „Nadwrażliwość i niewrażliwość” na s. 4 kwietniowego „Kuriera Wnet” nr 34/2017, wnet.webbook.pl

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook