Rakowski: im dłużej będzie trwał konflikt na Ukrainie, tym większą będzie stanowił dla Izraela niedogodność

Paweł Rakowski o postawie Izraela wobec toczącego się na wschodzie Europy konfliktu.