Papież mianował nowych biskupów pomocniczych archidiecezji krakowskiej

Nowymi biskupami zostali ks. prałat Franciszek Ślusarczyk i ks. prof. Janusz Mastalski. Nominację ogłosił dziś w południe w krakowskiej kurii metropolita krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski

Jak informuje biuro prasowe archidiecezji krakowskiej, po zakończeniu posługi w Seminarium Duchownym od 2002 r. jest związany z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, którego jest kustoszem od 2014 r. Był członkiem Rady Kapłańskiej przez dwie kadencje w latach 2006 – 2016 oraz członkiem Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej.

W 2005 r. Papież Benedykt XVI mianował go Kapelanem Ojca Świętego. Decyzją Papieża Franciszka od 2016 r. jest Misjonarzem Miłosierdzia.

Urodził się 26 lipca 1958 r. w Dobczycach i tam spędził dzieciństwo oraz młodość. W czasie formacji seminaryjnej został powołany do wojska i przez dwa lata służył w jednostce wojskowej w Brzegu k. Wrocławia. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1984 r. z rąk ks. kard. Franciszka Macharskiego. Od 1990 r. pełnił funkcję prefekta w krakowskim Seminarium Duchownym, a od 1997 r. do 2002 r. był wicerektorem tegoż Seminarium. W 1997 r. uzyskał doktorat po obronie pracy „Ideał chrześcijanina i sposób jego realizacji w kaznodziejskim przekazie arcybiskupa Józefa Bilczewskiego” napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Edwarda Stańka. Następnie pracował na Wydziale Teologicznym PAT najpierw jako asystent a później jako adiunkt w Katedrze Homiletyki.

 

Ks. Janusz Mastalski urodził się 4 maja 1964 r. w Krakowie. Po maturze wstąpił do Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, rozpoczynając studia na Papieskiej Akademii Teologicznej. Pracę magisterską pt. Międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne w latach 1881-1914 i udział w nich Polaków w świetle polskiej prasy katolickiej, napisaną pod kierunkiem ks. dr hab. Stefana Koperka obronił w 1989 r.

W 1994 został skierowany przez ks. kardynała Franciszka Macharskiego na studia z zakresu pedagogiki oraz studia licencjackie. Na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie wykłada pedagogikę ogólną, dydaktykę ogólną, teorię wychowania, pedeutologię, współczesne kierunki pedagogiczne. Prowadzi także ćwiczenia z teorii wychowania.

W 1998 r. obronił doktorat, a pięć lat później pracę habilitacyjną. W latach 2006 – 2009 był delegatem Papieskiej Akademii Teologicznej w Uniwersyteckiej Komisji Programów Międzynarodowych działającej przy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Od 2006 roku pracuje na stanowisku profesora PAT na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.  W 2008 r. został powołany przez Senat PAT na stanowisko koordynatora  ds. organizacji nowego Wydziału Nauk Społecznych PAT z równoczesnym mianowaniem pierwszym dziekanem tej jednostki organizacyjnej. Od września 2009 r. był wybranym przez Radę Wydziału dziekanem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

W styczniu 2009 r. otrzymał tytuł profesora, a w 2012 r. – stanowisko profesora zwyczajnego UPJPII. We wrześniu 2012 r. został wybrany przez Radę Wydziału na drugą kadencję dziekanem Wydziału Nauk Społecznych UPJPII a od 2014 r. pełnił funkcję prorektora UPJPII ds. studenckich i dydaktyki. Od lipca 2017 pełni funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

 

źródło: BP Archidiecezji Krakowskiej

Komentarze