Premier Morawiecki dzień 52: Nowe otwarcie w realizacji programu Mieszkanie Plus - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Premier Morawiecki dzień 52: Nowe otwarcie w realizacji programu Mieszkanie Plus

Prezes Rady Ministrów po posiedzeniu rządu a przed spotkaniem z wojewodami, zainaugurował prace Rady Mieszkalnictwa, która ma nadzorować realizację sztandarowego programu koalicji rządzącej.

 

We wtorek 30 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Mieszkalnictwa, którą dzień wcześniej powołał prezes rady ministrów, stając na jej czele.

Zadaniem Rady Mieszkalnictwa jest wypracowanie rekomendacji zmian legislacyjnych służących zwiększeniu liczby dostępnych na rynku mieszkań. Kluczowe cele to przyśpieszenie procedur administracyjnych, odblokowanie podaży gruntów pod inwestycje mieszkaniowe oraz racjonalizacja przepisów budowlanych pod kątem obniżenia kosztów realizacji inwestycji. Niezbędna jest również wspieranie mieszkalnictwa w taki sposób, aby pomoc państwa docierała do osób najbardziej potrzebujących.

Oczekuję, że poprzez wypracowywanie mechanizmów współpracy organów administracji rządowej oraz podległych im i nadzorowanych przez nie jednostek, możliwa będzie szybka realizacja programu Mieszkanie Plus – stwierdził przewodniczący Rady Mieszkalnictwa, premier Mateusz Morawiecki.

Premier wskazał również na bariery rozwojowe, które mogą spowolnić realizację programu – Nasz cel jest jasny: zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań dla polskich rodzin. Aby go osiągnąć, musimy ograniczyć skomplikowane procedury, które hamują podaż gruntów pod budowę mieszkań, i skierować na rynek dodatkowy kapitał. Istotnym wyzwaniem jest również niedostateczne wykorzystanie nowoczesnych technologii na rynku mieszkaniowym oraz możliwy brak wystarczającej liczby pracowników budowlanych przy istotnie zwiększonej produkcji mieszkań.

Obok Prezesa Rady Ministrów w Radzie Mieszkalnictwa zasiedli: Teresa Czerwińska, Minister Finansów; Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska; Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju; Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; oraz Jolanta Rusiniak, Prezes Rządowego Centrum Legislacji. Członkiem Rady i koordynatorem jej pracy jest również Mirosław Barszcz, prezes BGK Nieruchomości S.A.


 

Następnie premier spotkał się z wojewodami, gdzie wygłosił krótkie wystąpienie: Jeszcze Długosz pisał, że 12 wojewodów rządziło krajem między zakończeniem dynastii Lecha a Piastami to tak daleko nie idziecie w swoich dezyderatach czy uzurpacji ale oczywiście liczymy bardzo na wasze wsparcie w bardzo wielu obszarach. Po pierwsze to są wszystkie czynności administracyjne proceduralnej, które przynależą kompetencyjne do wojewody i jest niezwykle ważny, żeby wykonywać je szybko bez zbędnej zwłoki. Tutaj stare polskie przysłowie, że kto szybko daje ten dwa razy daje, w kontekście klęsk żywiołowych jest bardzo trafne.

Premier wskazywał na istotny wymiar działania wojewodów w kształtowaniu obrazu państwa w oczach obywateli – eliminacja tych szkód jest w dużym stopniu zadaniem poprzez które obywatele patrzą na sprawność działania państwa. Od sprawności działania zależy potem percepcja rządu, ale też czegoś więcej czyli w ogóle administracji publicznej oraz powaga rządu sprawność jego działania. W historii Rzeczpospolitej ta sprawność systematycznego działania nie była naszą najsilniejszą stroną. potrafiliśmy skrzyknąć pospolite ruszenie ale żmudna, codzienna, regularna i systematyczna praca to nie była na przestrzeni wieków nasza silna strona. bardzo bym chciał żeby to się zmieniło.

W ramach skuteczności działania urzędów wojewódzkich premier wskazał na walkę z Afrykańskim Pomorem Świń- Chce żebyśmy potrafili odpowiadać na wyzwanie ASF-u, tutaj zwłaszcza województwo podlaskie i wojewódzkie podkarpackie bardzo ładnie sobie z tym problemem poradziły.

Coraz więcej celów i zadań spada na wasze barki i bardzo dziękuję za to, że w sprawny sposób staracie się te zadania przeprowadzać, mimo szczupłych zasobów kadrowych. Ale musimy też przedyskutować również kwestię sprzętu i różnego rodzaju sprawność operacyjna w ramach centrów kryzysowych – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Szef rządu wskazał na rosnącą rolę wojewodów oraz na potrzebę dyskusji nad wzmocnieniem kadrowym oraz technicznych urzędów wojewódzkich – moją ogromną ambicją jest to żeby wojewodowie i urzędy wojewódzkie były bardzo sprawnymi jednostkami w terenie, które rzeczywiście przejmują coraz więcej zadań, właśnie dlatego, że są sprawne, a nie dlatego, że ktoś inny nie do końca potrafi czegoś wykonać

 


 

Przed spotkaniem z wojewodami i posiedzeniem Rady Mieszkalnictwa premier wziął udział w posiedzeniu rady ministrów, która przyjęła projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Projekt ustawy stanowi kompleksową regulację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w Polsce.

Chodzi o określenie nowych zasad funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania, w szczególności, aby zapewnić przejrzystość ich działania oraz odpowiedzialność wobec swoich członków i podmiotów uprawnionych, co ma prowadzić do zwiększenia efektywności zarządzania pobranymi środkami.

Nowe rozwiązania dostosowują polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Zadaniem dyrektywy jest harmonizacja zasad działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, czyli przede wszystkim prawami do utworów, artystycznych wykonań, fonogramów i wideogramów (częściowo zbiorowo zarządzane są także prawa do wydań książek i prasy).

Organizacje zbiorowego zarządzania pełnią istotną rolę przy wykonywaniu tych praw, w szczególności w sytuacjach, w których masowy charakter korzystania z chronionych nimi treści uniemożliwia lub znacząco utrudnia zawarcie indywidualnych umów ze wszystkimi uprawnionymi. Najstarszą polską organizacją zbiorowego zarządzania jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

Zgodnie z projektem, wprowadzono instytucję organizacji reprezentatywnej, dzięki czemu precyzyjnie określono zasady reprezentowania przez organizacje zbiorowego zarządzania uprawnionych (czyli np. twórców, artystów, wykonawców, producentów lub wydawców), którzy nie zawarli umowy o zbiorowe zarządzanie. Wprowadzono również obowiązek zwoływania corocznie walnego zebrania członków oraz możliwość udziału w nim przez pełnomocnika. Organizacje zbiorowego zarządzania będą musiały prowadzić i na bieżąco aktualizować m.in. elektroniczny wykaz umów o zbiorowe zarządzanie.

 

ŁAJ/CIR

 

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook